ԱՂՕԹՔ ԱՌ ՍՈՒՐԲ ԶԻՆԱՒՈՐՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ


թալինի (10)

Բարեխօսութեամբ սուրբ զօրավարացն, սրբոյն Սարգսի զօրավարին և որդւոյ նորա Մարտիրոսին, և սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին, Գէորգայ զօրավարին և Մերկերիոսի զինաւորին․ Անդրէի զօրավարին, և չորից զինուորացն՝ Բասոսի, Եւսեբի, Եւտիքի և Բասիլիդեայ, սրբոյն Մինասայ, Երմոգինեայ և Գրաբոսի, և սրբոց Ատովմեանց, Ոսկեանց, և Սուքիասանց, Խարիթեանց և այլ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբն պահեա՛ զծառայս քո․ ամէն։