ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ԱԿԱՆ ՉԱՐԻ ԵՒ ԼԵԶՈՒԻ ՉԱՐԻ


Astco-gar

Տեր Աստուած մարդասէր, մարդասիրի Հօր Որդի, դու ես պահապան և օգնական յուսացելոցս ի քեզ ողորմութեամբ քո ի ծառայս, և պահեա՛ անփորձ ի չարէ և ահսայթաք յորոգայթէ երևելի և աներևոյթ թշնամւոյն․․ պահեա՛ ի չար աչաց և ի չար լեզուէ, ի սրոյ և յամենայն հարուածոց երևելեաց և աներևութից պահեա՛ զծառայս քո․ ամէն։